25-26 czerwca 2022

42. Dni otwartych drzwi Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego


  • Zwiedzanie pól dydaktycznych: Pole doświadczalno-dydaktyczne w Paniowach (Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe i Rolnicze), kolekcja nowości odmianowych zbóż ozimych i jarych, kukurydzy i roślin strączkowych); Pole ogrodnicze w Śmiłowicach (kolekcja warzyw gruntowych, krzewów owocowych, roślin ozdobnych, ziół ). Doradztwo prowadzone przez specjalistów ŚODR (technologiczne z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz ogrodniczej, rolnictwa ekologicznego, ekonomiki w gospodarstwie rolnym, agroturystyki, pozyskania krajowych i unijnych środków pomocowych dla rolnictwa i obszarów wiejskich)
  • Konsultacje przedstawicieli instytucji działających na rzecz rolnictwa ( Śląska Izba Rolnicza, ARIMR, PIORIN, KOWR, KRUS, PIP, hodowle roślin i firmy nasienne, paszowe, nawozowe)
  • Wystawa rolnicza (maszyny i urządzenia do produkcji roślinnej i zwierzęcej, środki do produkcji rolnej, drzewa i krzewy owocowe i ozdobne, drobny inwentarz, alpaki, miody i sprzęt pasieczny, rękodzieło)
  • Imprezy towarzyszące (piknik mięsny, występy zespołów folklorystycznych, festyn)

  Przedsięwzięcia dedykowane podczas wydarzenia dla „młodych rolników”

  Zapraszamy zainteresowanych do odwiedzenia podczas ,,Dni Otwartych Drzwi” pól dydaktycznych ŚODR prezentujących nowości w produkcji roślinnej. Pola  stanowią bazę dydaktyczną dla specjalistów, producentów rolnych oraz uczniów szkół rolniczych. Wyniki doświadczeń łanowych i ścisłych z roślinami rolniczymi stanowią cenną pomoc w szkoleniach dla rolników. Pole produkcji ogrodniczej budzi duże zainteresowanie gospodyń wiejskich, działkowców i uczniów szkół o profilu ogrodniczym. Specjaliści  zakładowi branży rolniczej i ogrodniczej  służą informacjami na temat nowych odmian i technologii produkcji zbóż, roślin okopowych, pastewnych i warzyw. Namawiamy do złożenia wizyty na polu dydaktyczno – doświadczalnym w Mikołowie – Paniowach (rośliny rolnicze) i na polu dydaktycznym ogrodniczym w Mikołowie – Śmiłowicach. Do zwiedzenia tych obiektów  nie trzeba specjalnie zachęcać stałych bywalców, którzy dobrze wiedzą że zapoznanie się z nowościami i fachowa konsultacja przynosi wymierne efekty w ich gospodarstwach. Zachęcamy wszystkich aby skorzystali z okazji i zobaczyli nasze doświadczenia.

  W sezonie wegetacyjnym 2021/2022 na polu doświadczalnym ŚODR w Mikołowie założono doświadczenia z pszenicą ozimą – 39 badanych odmian, pszenżytem ozimym – 16 badanych odmian    i żytem – 20 badanych odmian. Doświadczenia prowadzone są zgodnie z metodyką COBORU, przyjętą dla doświadczeń porejestrowych odmianowo – agrotechnicznych.  Doświadczenia ze zbożami założono na dwóch poziomach agrotechnicznych (przeciętnym i intensywnym), na każdym poziomie w dwóch powtórzeniach.

  W doświadczeniach łanowych prezentujemy około 100 odmian zbóż ozimych i jarych. Staramy się w miarę możliwości pokazywać obok odmian posiadających aktualnie największe znaczenie w uprawie także nowości odmianowe. W odniesieniu do wszystkich zbóż stosujemy dwa warianty technologii produkcji, różniące się wysokością ponoszonych nakładów. Zróżnicowanie dotyczy nawożenia i  ochrony roślin.   Mamy również w uprawie odmiany kukurydzy i grochu.

  Poznaj Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie (ŚODR)

  Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Mikołowie istnieje od ponad 50 lat, w praktyce rolniczej okres ten obfitował w liczne, zasadnicze zmiany w technologii i organizacji produkcji. Był to również, szczególnie w drugiej połowie tego okresu czas głębokich przemian ustrojowych i intensywnych prac legislacyjnych, obejmujących praktycznie całokształt zagadnień rolnictwa i jego otoczenia. Konieczność kompleksowego uporządkowania przepisów prawnych, wynika zarówno z dokonujących się zmian w zakresie technologii, obrotu artykułami rolnymi, wymagań jakościowych, spojrzenia na szeroko rozumianą ochronę środowiska, jak też z potrzeby dostosowania naszego prawa do obowiązującego w Unii Europejskiej.

  Od 1 stycznia 2005 – powołano do istnienia Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie (ŚODR). Trzy samodzielne jednostki Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, Mikołowie i Bielsku -Białej, stworzyły jedną instytucję ŚODR z siedzibą w Częstochowie, która funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Obecnie Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego podjął starania o utworzeniu Centrum Dziedzictwa Kulturowego Polskiej Wsi

  Copyright 2022 MODR Warszawa - odwiedź stronę www.modr.mazowsze.pl