Dla szkół

W dniach 11-13 czerwca 2022 r., Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie organizuje Krajowe Dni Pola. To wyjątkowe w skali kraju wydarzenie, które służy upowszechnianiu i propagowaniu innowacji w produkcji roślinnej poprzez prezentację dorobku polskiej hodowli roślin pod kątem Europejskiego Zielonego Ładu oraz bogatej oferty firm zaopatrujących polskie rolnictwo. Krajowe Dni Pola służą przede wszystkim pokazaniu wyników doświadczeń polowych, nowych technik i technologii uprawy oraz odmian roślin, szerzeniu wiedzy, prezentacji nowości technologicznych i dobrych praktyk z zakresu rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich oraz dorobku hodowlanego w produkcji zwierzęcej a także innowacji w obszarze rolnictwa precyzyjnego. Corocznie impreza cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem.

Wykorzystując możliwość prezentacji najnowszych osiągnięć w dziedzinie rolnictwa podczas wystaw szerokiemu gronu rolników i przedsiębiorcom rolnym, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zamierza zaprezentować w ramach zadań Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR), podczas tej imprezy stoisko Instytutów Naukowo-Badawczych i Uczelni Wyższych we wspólnym namiocie, pod hasłem „Nauka polska a innowacje w rolnictwie”. Zamierzamy doprowadzić do spotkań naukowców z rolnikami oraz konfrontacji nauki z praktyką i do wspólnych dyskusji nad przyszłością tej współpracy. Będzie to także okazja do prezentacji osiągnięć naukowych, projektów zrealizowanych na potrzeby rolnictwa oraz planów na przyszłość. Ważnym aspektem będzie możliwość bezpośredniego kontaktu nauki z praktyką poprzez praktyczną prezentację osiągnięć Instytutów w formie pokazów, prezentacji innowacji i działalności jednostek naukowo-badawczych.

Trzeci dzień Krajowych Dni Pola pod hasłem „Dzień Młodego Rolnika”. Z uwagi na fakt, iż zaledwie 11 % gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej prowadzą rolnicy w wieku poniżej 40 lat i niełatwo jest skłonić młodych ludzi do rozpoczęcia działalności. Wsparcie młodego pokolenia rolników nie tylko zwiększy przyszłą konkurencyjność rolnictwa, ale pomoże również zagwarantować Europie dostawy żywności na nadchodzące lata.

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego chce wyjść naprzeciw oczekiwaniom młodych ludzi i dlatego trzeci dzień Krajowych Dni Pola poświęcony będzie w pełni „przyszłym Młodym rolnikom”. Zostaną zaprezentowane doświadczenia polowe, które pomagają w transferze wiedzy naukowej do praktyki, upowszechnianiu nowości hodowlanych i technologicznych, technicznych środków produkcji dla rolnictwa. W studio Krajowych Dni Pola będą odbywały się lekcje online z możliwością zaproszenia klas na wykład. Ponadto uczniowie i studenci będą mieli możliwość zapoznania się z aplikacją e-DWIN, możliwość indywidualnych konsultacji ze specjalistami oraz do czynnego uczestnictwa w części wystawienniczej prezentującej wystawę ciągników, maszyn, urządzeń i środków do produkcji rolniczej.

Na polu doświadczalnym można będzie zobaczyć rozwiązania wpisujące się w cele Europejskiego Zielonego Ładu, m.in. bioróżnorodność gatunkową i odmianową, technologię ochrony roślin w oparciu o prowadzony monitoring występowania agrofagów. W związku z powyższym specjaliści z Działu Technologii Produkcji Rolniczej MODR opracują „Przewodnik po polu doświadczalnym”, który informuje o zastosowanych zabiegach agrotechnicznych, podaje charakterystykę uprawianych odmian roślin rolniczych i dostarcza informacji do wykorzystania w praktyce rolniczej. Informacje zawarte w publikacji sprzyjają wdrażaniu innowacyjnych technologii. Zapoznanie rolników z technologiami upraw na Polu doświadczalnym podnosi świadomość rolników i daje możliwość wytworzenia i wprowadzenia do obrotu produktów rolnych wysokiej jakości.


Pole doświadczalne:

 • kolekcja odmian z ponad 20 gatunkami roślin uprawnych na ok. 1000 poletkach na polu doświadczalnym jako prezentacja dla rolników bioróżnorodności gatunkowej i odmianowej. Szeroka paleta odmian i gatunków prezentuje rolnikom możliwości wprowadzenie bardziej zróżnicowanego płodozmianu w gospodarstwach rolnych. Właściwy płodozmian to element Integrowanej Ochrony Roślin;
 • doświadczenia Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego; Doświadczenia ścisłe w ramach Porejestrowanego Doświadczalnictwa Odmianowego (pszenica jara, pszenica ozima, jęczmień jary, jęczmień ozimy i kukurydza na ziarno),których efektem jest opracowanie Listy Odmian Zalecanych dla województwa mazowieckiego. Wybór tych odmian przez rolników jest elementem metody agrotechnicznej (dobór odmian) w ramach Integrowanej Ochronie Roślin;
 • propagowanie niechemicznych metod zwalczania agrofagów;
 • poletko kwietne (rośliny miododajne);
 • prezentacja systemów nawadniania upraw;
 • namiot tematyczny „Rolnictwo ekologiczne, ochrona środowiska” – zlokalizowany przy poletku z ziemniakami, na którym zaprezentowane będą niechemiczne metody zwalczania szkodników;
 • pokazy pobierania prób glebowych prowadzone przez Krajową Stację Chemiczno – Rolniczą w Warszawie;
 • prezentacja sposobów zastosowania dronów w rolnictwie;
 • pokazy sprzętów rolniczych.

Ponadto podczas Krajowych Dni Pola:

 • promocja działań: zdrowa żywność, bezpieczna żywność, krótkie łańcuchy dostaw;
 • prezentacja dokonań rolnictwa ekologicznego na Mazowszu;
 • promocja pszczelarstwa;
 • tematyczne panele dyskusyjne z udziałem specjalistów branżowych i rolników;
 • wystawa zwierząt hodowlanych (konie, bydło mleczne);
 • wystawa ciągników, maszyn, urządzeń i środków do produkcji rolniczej;
 • indywidualne doradztwo fachowe specjalistów MODR i kiermasz wydawnictw;
 • prezentacja dziedzictwa kulturowego i kulinarnego wsi mazowieckiej;
 • pokazy praktyczne, warsztaty kulinarne i rękodzielnicze prowadzone przez Koła Gospodyń Wiejskich: namiot „Koła Gospodyń Wiejskich”, namiot „Tradycja i rękodzieło”;
 • kiermasz kwiatów, roślin ozdobnych, drzewek i krzewów owocowych;
 • podsumowanie konkursu „Hit Targowy 2022”;
 • podsumowanie konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo” – KRUS;
 • podsumowanie konkursu „Najciekawsze Stoisko 2022”.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Krajowych Dniach Pola 2022 a w szczególności zachęcamy do uczestnictwa w Dniu Młodego Rolnika.

Jeśli będą Państwo zainteresowani udziałem, prosimy o wypełnienie i odesłanie deklaracji uczestnictwa w terminie do 31.03.2022r.

Z poważaniem

Copyright 2022 MODR Warszawa - odwiedź stronę www.modr.mazowsze.pl